Alimentai vaikui po 18 metų

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Bendru tėvų ir suaugusio vaiku sutarimu arba, jeigu nesusitariama, suaugusio vaiko ieškiniu teismui. Tokio bylos gana retos, tačiau kaip rodo suformuota teismų praktika, gerai besimokantis mokykloje arba universitete suaugęs vaikas gali tikėtis, kad jam bus priteista parama.

Lietuvos įstatymai numato tėvų pareigą išlaikyti ne tik nepilnamečius vaikus, tačiau ir vaikus, sulaukusius pilnametystės. Atsižvelgiant į tai, kad asmuo, sulaukęs pilnametystės, gali dirbti ir pats save išlaikyti, tėvų pareiga išlaikyti pilnamečius vaikus yra siauresnės apimties, lyginant su nepilnamečių vaikų išlaikymo pareiga (plačiau apie nepilnamečių vaikų išlaikymą skaitykite „Alimentai vaikui“). Vis dėlto, pilnametystės sulaukę vaikai turėtų žinoti apie jiems teisės aktų suteikiamą teisę į išlaikymą bei šia teise, esant poreikiui, pasinaudoti. Tuo tarpu tėvai turėtų žinoti apie pilnamečių vaikų išlaikymo pareigą bei kokioms sąlygoms esant ši pareiga egzistuoja.

Vaikui sulaukus 18 metų, jis įgauna visišką veiksnumą. Tai reiškia, kad jis gali savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas, taip pat ginti savo teises teisme. Dėl šios priežasties, jeigu vaiko, sulaukusio pilnametystės, tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo. Pažymėtina, kad šiuo atveju, priešingai nei kreipiantis į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, teisė kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo nenumatyta nei tėvams ar globėjams, su kuriais, pavyzdžiui, vaikas gyveno iki sulaukiant pilnametystės, nei valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Todėl reikšti ieškinį teisme dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui priteisimo vieno (ar abiejų) tėvų atžvilgiu turėtų pats pilnametis vaikas, kuris, beje, gali būti atstovaujamas advokato. Teismo priteista vaikų išlaikymui skiriama pinigų suma praktikoje vadinama alimentais.

KOKIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI PRITEISIAMI ALIMENTAI VYRESNIAM NEI 18 M.?

Tėvų pareiga išlaikyti savo pilnamečius vaikus yra pakankamai ribota. Teisės aktai numato griežtas sąlygas, kurioms esant alimentai vaikui po 18 metų gali būti priteisiami. Įstatyme įtvirtinta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Papildomai patikslinama, kad tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tėvai turi pareigą remti savo pilnamečius vaikus, kurie mokosi tik dieniniuose mokymo įstaigų skyriuose.

Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog priteisiant alimentus pilnamečiui asmeniui, teismas turi nustatyti aplinkybes, ar pilnametis mokosi, ar įgyja pirmąjį aukštąjį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją, ar studijuoja nuolatinės studijų formos programoje, jeigu studijuoja aukštojoje mokykloje, vertinti tėvų ir pilnamečio turtinę padėtį bei pilnamečio galimybes gauti pajamų pragyvenimui. Teismų praktikoje akcentuojama, kad esminės išlaikymo priteisimo pilnamečiams asmenims sąlygos yra paramos pilnamečiam vaikui būtinumas ir tėvų galimybė teikti paramą.

KRITERIJAI DĖL PARAMOS PILNAMEČIAM VAIKUI

Sprendžiant dėl paramos pilnamečiam vaikui būtinumo, vertinami šie kriterijai: sunki turtinė padėtis, paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis, sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Verta atkreipti dėmesį, kad teismai gana skeptiškai pasisako dėl pilnamečių vaikų galimybės susirasti darbą laisvu nuo mokslų laiku (vakarais, naktimis, savaitgaliais ir pan.) ir tokiu būdu pasirūpinti reikalingomis lėšomis. Teismai akcentuoja, kad tokių galimybių suabsoliutinimas neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, kadangi tokie veiksmai trukdytų moksleiviui siekti pabaigti mokyklą ir gauti išsilavinimą.

Vertinant tėvų galimybę mokėti alimentus pilnamečiam vaikui, vertinami šie kriterijai: tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, negalima iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinės padėties, išlaikymo priteisimas turi nedaryti esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims, priteistą paramą turi būti įmanoma įvykdyti, tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan.

Teismai nuosekliai laikosi praktikos, kad kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama dėl abiejų šių grupių kriterijų ir jie vertinami atskirai, t. y. nustatoma, ar alimentai vaikui po 18 metų yra būtini, be to, įvertinamos realios tėvų galimybės tokį išlaikymą teikti. Teismai akcentuoja, kad labai svarbu užtikrinti šių išlaikymo priteisimo sąlygų pusiausvyrą: net ir nustačius esant pirmosios grupės sąlygą – išlaikymo poreikį, toks išlaikymas negali būti priteisiamas nesant antrosios sąlygos – realių tėvų galimybių teikti išlaikymą pilnamečiam vaikui.

Pažymėtina, jog įstatymas nedetalizuoja kitų svarbių aplinkybių sąvokos, į kurias taip pat turi būti atsižvelgiama sprendžiant dėl išlaikymo priteisimo, todėl kokia aplinkybė pripažintina turinti reikšmę byloje priteisiant išlaikymą pilnamečiui, nustatoma individualiai pagal bylos faktines aplinkybes. Tačiau kreipkitės į mūsų advokatus, kurie puikiai susipažinę su 2023 m. teismų praktika, galės įvertinti Jūsų faktines aplinkybes ir nurodyti kokio alimentų vaikui po 18 m. dydžio galite pagrįstai reikalauti.

ALIMENTŲ DYDIS

Nustačius, kad pilnametis vaikas mokosi, yra ne vyresnis nei 24 metų ir jam reikalinga parama bei kad tėvai turi galimybę prisidėti prie vaiko išlaikymo, turi būti nustatomas priteisiamų alimentų dydis. Alimentų dydžio nustatymui taikytini tie patys kriterijai, kaip ir alimentų priteisimo nepilnamečiams vaikams bylose. Teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir nustatydamas išlaikymo dydį, atsižvelgia į vaiko ir jo tėvų šeiminę ir turtinę padėtį, taip pat kitas svarbias aplinkybes. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus gebėjimus bei įgyti naujus. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai. Pažymėtina, kad orientacinis kriterijus išlaikymo priteisimo bylose yra pusė valstybėje nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, tačiau teismas kiekvieną atvejį vertina individualiai ir išlaikymo dydis, atsižvelgiant į reikšmingų aplinkybių (patvirtinančių vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį) visumą gali būti priteisiamas tiek didesnis, tiek mažesnis nei pusė minimalaus darbo užmokesčio.

ALIMENTŲ INDEKSAVIMAS

Jeigu išlaikymas buvo priteistas/sutartas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

ALIMENTŲ IŠIEŠKOJIMAS

Jeigu išlaikymas buvo priteistas teismo sprendimu arba teismo sprendimu buvo patvirtinta sutartis, kurioje taikiai sutartas išlaikymo dydis, tačiau vaiko tėvas, nemoka išlaikymo, tėvas, su kuriuo gyvena vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto gavimo. Vykdomąjį raštą galite pateikti antstoliui dėl priverstinio išlaikymo išieškojimo. Mūsų skyrybų advokatai gali padėti šiame procese, kreipkitės į mus (žr. kontaktai).

KONSULTACIJA SU SKYRYBŲ ADVOKATU IR PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA

Skyrybų advokatai atstovauja klientus ne tik santuokos nutraukimo, tačiau ir kitokio pobūdžio šeimos bylose, įskaitant ir bylas dėl alimentų priteisimo. Atsižvelgiant į tai, kad alimentai vaikui po 18 metų gali būti priteisiami tik pagal paties vaiko ieškinį, galima daryti išvadą, kad asmeniui, kuris dar mokosi ir neturi jokios profesinės patirties, savarankiškai vesti tokio pobūdžio bylą gali būti tikrai sudėtinga. Dėl šios priežasties siūlome pasinaudoti mūsų advokatų paslaugomis. Mūsų skyrybų advokatai bylas dėl alimentų priteisimo veda itin kruopščiai ir atsakingai, surenka visus reikalingus įrodymus, parengia procesinius dokumentus ir atstovauja teismo posėdyje. Jeigu nėra sutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, advokatų paslaugų alimentų priteisimo bylose kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

Bendru tėvų ir suaugusio vaiku sutarimu arba, jeigu nesusitariama, suaugusio vaiko ieškiniu teismui. Tokio bylos gana retos, tačiau kaip rodo suformuota teismų praktika, gerai bseimokantis mokykloje arba universitete suaugęs vaikas gali tikėtis, kad jam bus priteista parama.

Taip. Suaugęs vaikas yra pats visiškai veiksnus ir gali kreiptis į teismą.