Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės, dėl kurio bendras sutuoktinių gyvenimas tampa nebegalimas.

Sutuoktinių pareigos – tai lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme nustatytos pareigos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, jog lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių interesų su kito sutuoktinio ar šeimos interesais. Abipusės pagalbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir materialinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu: tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis. Sutuoktiniui pažeidus bent vieną šių pareigų, yra galimos skyrybos dėl sutuoktinio kaltės.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės inicijuojamos teikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, kuriame išdėstomos faktinės aplinkybės, susijusios su kito sutuoktinio kalte, taip pat teismui pateikiami reikalavimai, susiję su santuokos metu įgyto turto padalinimu, prievolių kreditoriams tolimesniu vykdymu, vaikų gyvenamosios vietos nustatytu, jiems skiriamo išlaikymo dydžiu, taip pat gali būti reiškiamas reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Skyrybų dėl vieno sutuoktinio kaltės byla nagrinėjama bendra ginčo teisesnos tvarka. Atsižvelgiant į tai, teismo procesas užtrunka ilgiau, lyginant su kitais santuokos nutraukimo būdais. Pažymėtina ir tai, kad teikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės turi būtų mokamas nustatyto dydžio žyminis mokestis.

SUTUOKTINIO KALTĖS ĮRODYMO PROCESAS

Sudėtingiausia santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės proceso dalis yra sutuoktinio kaltės įrodinėjimas. Tam reikia išmanyti galimas įrodinėjimo priemones ir įrodinėjimo proceso tokio pobūdžio bylose subtilybes. Įrodinėjimo priemonės šeimos bylose turi atitikti bendrus reikalavimus įrodymams. Faktiniai duomenys gali būti nustatomi rašytiniais įrodymais, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Verta atkreipti dėmesį, kad pakankamų įrodymų pateikimas teismui dar nereiškia bylos sėkmės, kadangi palankus teismo sprendimas priklauso ir nuo to, kaip bus aprašytos bylos faktinės aplinkybės ir kaip turimi įrodymai bus panaudoti ieškinio teisiniams argumentams pagrįsti.

Siekiant palengvinti šalies įrodinėjimo pareigą dėl sutuoktinio pareigų pažeidimo, teisės aktuose yra nustatytos tam tikros prezumpcijos, kurioms esant laikoma, kad santuoka iširo dėl vieno sutuoktinio kaltės. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina. Nors sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo numatytais atvejais yra preziumuojama, tačiau kitam sutuoktiniui tenka pareiga įrodyti faktą, su kuriuo siejama kito sutuoktinio kaltės prezumpcija, t.y. įrodyti tyčinio nusikaltimo, neištikimybės, žiauraus elgesio ar nesirūpinimo šeima faktą. Verta pažymėti, kad šių faktų įrodinėjimas vienais atvejais yra lengvesnis, kitais – sudėtingesnis. Pavyzdžiui, tyčinio nusikaltimo faktą yra nesudėtinga įrodyti, teismui pateikiant įsiteisėjusį teismo nuosprendį dėl nusikalstamos veikos padarymo, ar žiauraus elgesio faktą, teismui pateikiant teisėsaugos institucijų užfiksuotą informaciją apie panaudotą fizinį smurtą nukentėjusio sutuoktinio atžvilgiu. Tuo tarpu neištikimybės ar nesirūpinimo šeima faktą įrodyti yra kur kas sudėtingiau, jeigu dėl to nėra akivaizdžių įrodymų.

Santuokos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės

Verta paminėti, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Tuo tikslu teismui gali būti teikiami tokio paties pobūdžio įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes, kuomet sutuoktinio kaltė yra preziumuojama, ar kitų sutuoktinio pareigų nevykdymą. Tokiais atvejais yra galimas santuokos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

Kaip vyksta santuokos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės? Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, yra atsižvelgiama į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį dėl santuokos išsaugojimo pablogėjus tarpusavio santykiams ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes. Santuokos iširimą gali lemti ir netinkamas abiejų sutuoktinių pareigų vykdymas: neatsakingas požiūris į šeimą, nepagarba vienas kitam, nenoras stengtis, kad šeima būtų išsaugota, neigiamas nusistatymas vienas kito atžvilgiu, bendro intereso dėl šeimos gerovės nebuvimas, nuolatiniai konfliktai. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka nutrūko dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės.

Santuokos nutraukimas dėl vieno sutuoktinio kaltės sukelia šiam sutuoktiniui tam tikras neigiamas teisines pasekmes. Sutuoktinis, kaltas dėl santuokos nutraukimo, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą. Be to, kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą, jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita.

Be to, teisės aktai numato, kad sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo. Turtinė žala, susijusi su santuokos nutraukimu, suprantama kaip sutuoktinio turėtos bylinėjimosi išlaidos skyrybų procese. Neturtinė žala santuokos nutraukimo atveju suprantama, kaip dėl neteisėtų ir/ar amoralių sutuoktinio veiksmų, kuriais pasireiškė jo santuokinių pareigų pažeidimas bei kaltė ir kurie sąlygojo santuokos iširimą, atsiradę ir kito sutuoktinio jaučiami dvasiniai išgyvenimai, kančios, psichinis ar/ir fizinis skausmas, moralinis sukrėtimas, psichologinis smūgis, emocinė depresija, nepatogumai, pažeminimas tiek paties sutuoktinio, kitų šeimos narių, tiek aplinkinių akyse, garbės ir orumo sumenkinimas, sutuoktinio vertės sutrypimas, reputacijos pablogėjimas, visuomeninio vertinimo pasikeitimas ir kiti neigiami nematerialaus pobūdžio jutimai bei pasikeitimai darbinėje, visuomeninėje, šeimyninėje, dvasinėje gyvenimo sferose.

TEISINĖ KONSULTACIJA

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, galima daryti išvadą, kad santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės procesas yra teisiškai sudėtingas, o nepalankus teismo sprendimas vienam iš sutuoktinių gali turėti neigiamų pasekmių ir finansinių nuostolių. Todėl siekiantiems nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės, taip pat tiems, kurių atžvilgiu tokią bylą pradėjo jų sutuoktinis, rekomenduotina vesti bylą per šios srities specialistus, t. y. skyrybų advokatus. Skyrybų dėl sutuoktinio kaltės kaina yra nuo 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą.

Skyrybų nutraukimas tik dėl vieno sutuoktinio kaltės yra gana retas atvejis. Teisme įrodyti tik vieno sutuoktinio kaltę – gana dažnai yra sudėtingas uždavinys.

Jeigu tokios skyrybos reiškia, kad vienas sutuoktinis pateikia ieškinį kitam sutuoktiniui su tikslu nutraukti santuoką tik dėl pastarojo kaltės, tokiu atveju šios skyrybos gali kainuoti mažiausiai 1000-1500 EUR. Tiesa, teismui patenkinus ieškinį galima tikėtis, kad visos šios išlaidos bus priteistos iš antrojo sutuoktinio.