Skyrybos gyvenant užsienyje

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvą paliko daugybė susituokusių šeimų. Pasikeitusios gyvenimo sąlygos, finansinis nepriteklius, atsivėrusios naujos galimybės ar kitos priežastys lemia, kad dalis sutuoktinių, gyvenančių užsienyje, nusprendžia pasukti skirtingais keliais ir nutraukti sudarytą santuoką. Tokiais atvejais tampa aktualūs klausimai kaip nutraukti Lietuvoje įregistruotą santuoką, į kur reikėtų kreiptis, ar santuokos nutraukimą inicijuoti užsienio šalyje, o gal abiems sutuoktiniams reikėtų grįžti į Lietuvą. Dėl šių ir kitų klausimų skyrybos gyvenant užsienyje gali tapti tikru iššūkiu. Todėl rekomenduojame nerizikuoti prarasti daug laiko bei pinigų brangiems skyrybų advokatams Anglijoje, Airijoje ar kitoje šalyje, ir kreiptis į šios srities profesionalus Lietuvoje, padėjusius nutraukti ne vieną tarptautinį elementą turinčią santuoką. Jeigu jūs ar jūsų sutuoktinis yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jūs gyvenate užsienio šalyje, tačiau norite skyrybų procesą vesti Lietuvoje – šis straipsnis gali būti jums aktualus.

Bene dažniausiai girdimas klausimas, susijęs su užsienyje gyvenančių lietuvių ketinimu skirtis – ar galima nutraukti santuoką Lietuvoje. Noras vykdyti skyrybų procesą Lietuvoje, nors faktiškai gyvenama užsienyje, yra visiškai normalus ir suprantamas dėl kelių priežasčių. Pirma, aiški teismų, nagrinėsiančių santuokos nutraukimo bylą, sistema. Antra, aiški įstatyminė bazė, daug naudingos informacijos pateikiama internete, galimybė naudotis kitų patarimais ir rekomendacijomis. Na ir trečia, galimybė sutuoktiniams suprantama kalba susipažinti su visais santuokos nutraukimo dokumentais, aiškiai suprasti santuokos nutraukimo teisines pasekmes, dalyvauti procese ir gimtąja kalba duoti paaiškinimus. Šios ir kitos priežastys lemia, kad skyrybos Norvegijoje, skyrybos Anglijoje, skyrybos Airijoje ar kitoje užsienio šalyje lietuviams dažniausiai yra nepriimtinos ir renkamasi skyrybų procesą vesti Lietuvoje. Vis dėlto, tarptautinį elementą turinčios santuokos nutraukimas Lietuvoje yra galimas tik esant tam tikroms sąlygoms, kitaip – teismingumo taisyklėms, nustatančioms, kad tarptautinį elementą turinčią santuokos nutraukimo bylą turi jurisdikciją nagrinėti būtent Lietuvos teismai.

Tais atvejais, kai byla yra su tarptautiniu elementu, teismingumo taisyklės nustatomos pagal tarptautinio civilinio proceso teisės normas, reglamentuojamas tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisėje arba nacionaliniuose teisės aktuose, priklausomai nuo to, su kokia užsienio valstybe yra susijęs byloje esantis tarptautinis elementas. Atsižvelgiant į tai, skyrybos gyvenant užsienyje yra pakankamai sudėtingas ir teisinių žinių reikalaujantis procesas.

SKIRTINGOS TEISMŲ JURISDIKCIJOS

Esminiai aspektai, į kuriuos atsižvelgiama sprendžiant klausimą, kurios šalies teismas turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo bylą, yra sutuoktinių pilietybė bei nuolatinė gyvenamoji vieta. Tais atvejais, kai sutuoktiniai yra skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas ir jame įtvirtintos šeimos bylų teismingumo taisyklės. Kitais atvejais, kai sutuoktinis yra trečiosios šalies pilietis ir (ar) gyvena trečiojoje valstybėje, taikomos arba tarptautinės teisinės pagalbos sutartys, kurių šalys yra Lietuvos Respublika ir kita su ginču susijusi valstybė (dvišalės ir trišalės teisinės pagalbos sutartys), arba, jeigu tokių tarptautinių sutarčių nėra, Lietuvos teisė.

Tais atvejais, kai sutuoktiniai yra skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikomas 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Vadovaujantis šiuo reglamentu, abiems sutuoktiniams turint nuolatinę gyvenamąją vietą užsienyje, santuokos nutraukimas Lietuvoje yra galimas tik tokiu atveju, jeigu abu sutuoktiniai turi Lietuvos pilietybę. Jeigu sutuoktiniai turi skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių pilietybes ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, norint nutraukti santuoką Lietuvoje, reikia, kad vienas iš sutuoktinių iki pareiškimo dėl santuokos nutraukimo padavimo dienos gyventų Lietuvoje ilgiau nei metus, o jeigu tai yra Lietuvos pilietis – ilgiau nei šešis mėnesius.

Kai sutuoktiniai yra trečiųjų šalių piliečiai ir (ar) gyvena trečiojoje valstybėje, taikomos tarptautinėse teisinės pagalbos sutartyse, kurių šalys yra Lietuvos Respublika ir kita su ginču susijusi valstybė, nustatytos šeimos bylų teismingumo taisyklės. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartį dėl teisinės pagalbos, santuoka Lietuvoje gali būti nutraukiama, kai bent vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis, arba bent vieno iš sutuoktinių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Analogiškos teismingumo taisyklės nustatytos ir Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartyje dėl teisinės pagalbos.

Kai sutuoktiniai yra trečiųjų šalių piliečiai ir (ar) gyvena trečiojoje valstybėje, tačiau tarp Lietuvos ir šios valstybės nėra sudarytų teisinės pagalbos sutarčių, taikomos Lietuvos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šeimos bylų teismingumo taisykles. Lietuvos teisės aktai numato, kad santuokos nutraukimo procesas gali vykti Lietuvoje, jeigu nors vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir šio asmens be pilietybės nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teismai taip pat turi jurisdikciją nagrinėti santuokos nutraukimo bylas, kai abu sutuoktiniai yra užsienio šalies piliečiai, tačiau jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Plačiau apie skyrybas kai vyras ar žmona gyvena užsienyje (yra užsienio šalies piliečiai) galite skaityti „Skyrybos su užsieniečiu Lietuvoje“.

SKYRYBOS NOTARINE TVARKA

Pažymime, kad tuo atveju, jei sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų, skyrybos bendru sutuoktinių sutikimu vyksta notarine tvarka. Tvirtant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių notaras skiria vizito laiką ir būdą atsižvelgdamas į tai ar užsienio pilietis (-ė) turi Lietuvoje išduotą asmens dokumentą (pvz. leidimą laikinai gyventi Lietuvoje) bei elektroninį parašą. Vizitas gali vykti užsieniečiui (-ei) fiziškai atvykus į notarų biurą (jei užsienietis (-ė) neturi Lietuvoje išduoto asmens dokumento ar el. parašo), nuotoliniu būdu per eNotaras (pvz. jei turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir el. parašą) arba mišriu būdu (jei užsienietis (-ė) neturi Lietuvoje išduoto asmens dokumento, o kitas sutuoktinis (-ė) turi Lietuvoje išduotą asmens dokumentą ir el. parašą).

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar tokiu atveju santuoką galima nutraukti Lietuvoje. Lietuvos teismai pareiškimus dėl santuokos nutraukimo priima tik tuo atveju, jei bent vienas iš sutuoktinių gyvena (turi gyvenamąją vietą) Lietuvoje. Notarai sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių nuotoliniu ar mišriu būdu patvirtina tik tuo atveju, jei užsienietis (-ė) turi Lietuvoje išduotą asmens dokumentą (pvz. leidimą laikinai gyventi Lietuvoje) ir el. parašą.

SANTUOKOS NUTRAUKIMO REIŠKIAMI REIKALAVIMAI

Šeimos bylose paprastai reiškiami reikalavimai, susiję ne tik su santuokos nutraukimu, tačiau ir kiti reikalavimai, pavyzdžiui, dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ar dėl santuokoje įgyto turto padalinimo. Verta atkreipti dėmesį, kad tokiais atvejais, kai tarptautinį elementą turinčiose šeimos bylose reiškiami keli skirtingo pobūdžio reikalavimai, kiekvienam iš jų gali būti taikytinos skirtingos teismingumo taisyklės. Teismas, spręsdamas bylos teismingumo klausimą, nustato ieškinio dalyką bei išskiria jį sudarančius reikalavimus. Išskyręs ieškiniu reiškiamus reikalavimus, teismas nustato kiekvienam iš jų taikytiną teisės aktą ir, vadovaudamasis jame nustatytomis taisyklėmis, sprendžia kiekvieno ieškinio reikalavimo teismingumo klausimą atskirai. Tai reiškia, kad gali susiklostyti tokia situacija, kad reikalavimas dėl santuokos nutraukimo yra teismingas vienos šalies teismui, o reikalavimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo – kitos šalies teismui. Atsižvelgiant į tai, prieš kreipiantis į teismą dėl santuokos nutraukimo ir kitų susijusių reikalavimų, būtina nustatyti kiekvieno iš reiškiamų reikalavimų teismingumo taisykles, bei pasirinkti tokį teismą, kuris turėtų jurisdikciją nagrinėti skyrybų bylą pilna apimtimi.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skiriantis be advokato teisinės pagalbos, gali kilti keblumų nustatant kurios šalies teismas turi jurisdikciją nagrinėti skyrybų bylą (ar atskirus jos reikalavimus), kokius dokumentus reikėtų pateikti, kurios šalies teisės aktais reikėtų vadovautis reiškiant reikalavimus teisme. Dėl šių priežasčių skyrybos gyvenant užsienyje gali tapti sudėtingu, per ilgai užsitęsusiu ir brangiu procesu. Mūsų skyrybų advokatai didžiuojasi ilgamete patirtimi dirbant su klientais, gyvenančiais Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir kitose užsienio šalyse.

SKYRYBŲ PASLAUGOS INTERNETU, ADVOKATŲ KONSULTACIJOS

Greitos skyrybos – mūsų skyrybų advokatų prioritetas. Suprantame, kad tai vienas nemaloniausių gyvenimo etapų, todėl stengiamės, kad klientams jis būtų kuo trumpesnis ir sukeltų kuo mažiau nepatogumų. Tuo tikslu teikiame skyrybų paslaugas ir internetu. Skyrybos internetu – tai patogus ir greitas būdas gauti skyrybų paslaugas. Jeigu jūs gyvenate užsienyje ir nenorite ar neturite galimybės sugrįžti į Lietuvą, tačiau norite skirtis Lietuvoje, turite galimybę pateikti užklausą dėl skyrybų paslaugų internetu. Užpildžius internetinę santuokos nutraukimo anketos formą, skyrybų advokatai iš karto gauna pagrindinę informaciją apie norimą nutraukti santuoką. Pateiktų duomenų dažniausiai užtenka, kad skyrybų advokatai įvertintų reikšmingas faktines aplinkybes, nustatytų kurioje šalyje reikėtų vesti santuokos nutraukimo bylą bei pateiktų klientui individualų pasiūlymą dėl skyrybų advokato paslaugų. Klientams, kuriems teikiame skyrybų paslaugas internetu, dažniausiai net nėra būtinybės grįžti į Lietuvą – visu skyrybų procesu pasirūpina skyrybų advokatai.

Kitaip nei skyrybų advokatų Londone ar bet kurioje kitoje Europos sostinėje, mūsų skyrybų advokatų kaina yra pakankamai žema. Jeigu nesutariama dėl konkretaus teisinių paslaugų paketo, kuris šiuo atveju gali svyruoti nuo 75 iki 450 EUR, skyrybų su užsienio elementu paslaugų kaina yra 100 EUR už vieną paslaugų teikimo valandą. Taip pat, žmonės ne visada įvertina tai, kad gali tekti patirti vertimo išlaidų, pasak „Metropolio vertimai“ eksperto — išversti skyrybų dokumentus gali kainuoti nuo 50 eurų. Kadangi visiems suprantama, jog skubumas tokiuose reikaluose gali būti svarbus faktorius, skyrybų dokumentus yra stengiamasi išversti kaip įmanoma greičiau – tai trunka nuo 1 dienos iki savaitės, priklausomai nuo dokumentų kiekio.

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar tokiu atveju santuoką galima nutraukti Lietuvoje. Lietuvos teismai pareiškimus dėl santuokos nutraukimo priima tik tuo atveju, jei bent vienas iš sutuoktinių gyvena (turi gyvenamąją vietą) Lietuvoje.

Taip, jeigu gyvenimas užsienyje nėra nuolatinis (pastovus) ir bent vienas iš sutuoktinių yra išsaugoję gyvenamąją vieta Lietuvoje.