Skyrybos nepraėjus metams

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Jeigu nuo santuokos įregistravimo praėjo mažiau nei vieneri metai, tačiau supratote, kad sprendimas tuoktis buvo skubotas, gerai neapgalvotas, santuokinis gyvenimas nepateisino lūkesčių ar sutuoktinis po santuokos sudarymo iš esmės pasikeitė ir dėl šių priežasčių nebematote galimybės išsaugoti santuoką – skyrybos nepraėjus metams yra tikrai įmanomos ir mūsų skyrybų advokatai gali padėti tokią santuoką nutraukti.

Skyrybos nepraėjus metams pasižymi tuo, kad nutraukti santuokos bendru sutuoktinių sutikimu nėra galimybės dėl įstatyme įtvirtinto apribojimo, susijusio su santuokos trukme. Šeima – viena didžiausių vertybių, todėl valstybė įstatyme įtvirtindama šį skyrybų apribojimą terminu, siekia suteikti sutuoktiniams laiko apgalvoti sprendimą dėl skyrybų, neleidžia impulsyviai nutraukti santuokų. Natūralu, kad sutuoktiniai pirmus metus santuokoje susiduria su naujais iššūkiais ir dar tik mokosi spręsti tarpusavio problemas. Teisės aktai numato, kad sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta tik tokiu atveju, jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai. Tai reiškia, kad sutuoktiniai, norėdami nutraukti santuoką nepraėjus metams, turėtų tai daryti kitais teisės aktų numatytais pagrindais, kurie tokio ribojimo nenumato – nutraukti santuoką dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės ar, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos, vieno sutuoktinio prašymu.

Atsižvelgiant į tai, kad galimybė nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu yra labai ribota dėl įstatyme numatyto baigtinio sąrašo aplinkybių, kurioms esant toks santuokos nutraukimo būdas yra įmanomas, skyrybos nepraėjus metams dažniausiai inicijuojamos kaip ieškinys dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Plačiau apie šį santuokos nutraukimo būdą skaitykite „Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės“.

Verta atkreipti dėmesį, kad net ir tokiu atveju, kai sutuoktiniai vienas kito nekaltina dėl iširusios santuokos, priima bendrą sprendimą nutraukti santuoką ir taikiai sutaria dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismui turi būti reiškiamas ieškinys dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, o santuokos nutraukimo byla yra nagrinėjama bendra ginčo teisenos tvarka. Tai reiškia, kad teikiant teismui ieškinį turi būti mokamas žyminis mokestis, vienas sutuoktinis byloje laikomas ieškovu, o kitas – atsakovu, šalys apklausiamos teismo posėdžio metu. Atsižvelgiant į tai, sutuoktiniams dažnai kyla klausimų, kuris iš jų turėtų inicijuoti skyrybų bylą, kokius reikalavimus atsakovo atžvilgiu teisme reikšti ir kokias aplinkybes nurodyti ieškinyje kaip pagrindą atsakovo kaltei nustatyti. Tokiais atvejais mūsų skyrybų advokatai pasiūlo kelis galimus situacijos sprendimo būdus – palaukti kol nuo santuokos sudarymo praeis vieneri metai ir nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu arba pradėti santuokos nutraukimo bylą dėl sutuoktinio kaltės ir vėliau teismo procese sudaryti taikos sutartį.

Santuokos nutraukimas nepraėjus metams

Pagal Lietuvos teisės aktus šalys bet kurioje civilinio proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi, kuria tarpusavio nuolaidomis išsprendžiamas kilęs teisminis ginčas. Teismų praktikoje nurodoma, kad įstatymas nedraudžia santuokos nutraukimo byloje, iškeltoje pagal vieno sutuoktinio ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, bylos nagrinėjimo metu sutuoktiniams sudaryti taikos sutartį. Iš esmės tokia taikos sutartis prilygintina sutarčiai dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kuri yra sudaroma sutuoktiniams nutraukiant santuoką bendru sutikimu. Atsižvelgiant į tai, santuokos nutraukimo byloje dėl sutuoktinio kaltės sutuoktiniai gali sudaryti ir teikti teismui tvirtinti taikos sutartį, kurioje būtų susitariama dėl nepilnamečių vaikų, taip pat vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatytmo, dalyvavimo juos auklėjant, taip pat vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos bei dėl sutuoktinių turtinių teisių ir pareigų pasidalinimo. Teismas įvertina ar šalių pateiktos taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia sutuoktinių ar jų nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų, patvirtina sutuoktinių sudarytą taikos sutartį ir nutraukia santuoką.

Jeigu sutuoktiniai nusprendžia palaukti, kol sueis vieneri metai nuo santuokos sudarymo, kad galėtų nutraukti santuoką supaprastinta tvarka teisme arba notarine tvarka, tačiau faktiškai gyvena ir tvarko ūkį atskirai, įstatymai numato galimybę padalinti turtą dar iki santuokos nutraukimo. Tokiu atveju sutuoktiniai gali sudaryti susitarimą dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto padalinimo. Pažymėtina, kad šis susitarimas galioja tik tuomet, kai yra patvirtintas notaro. Nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių sutikimu ar kitais pagrindais, teismui arba notarui teikiamas šis susitarimas ir klausimas dėl sutuoktinių bendro turto padalijimo teisme nebėra sprendžiamas.

KONSULTACIJA SU SKYRYBŲ ADVOKATAIS IR PASLAUGŲ KAINA

Taigi, santuokos nutraukimas nepraėjus metams yra sudėtingesnis, tačiau taip pat galimas. Priklausomai nuo situacijos ir klientų poreikių, mūsų skyrybų advokatai gali parengti susitarimą dėl bendro turto padalijimo, įskaitant jo tvirtinimą pas notarą, taip pat parengti teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, taikos sutartį, ar kitus reikalingus dokumentus. Skyrybų advokatų kaina tokiame procese iš esmės priklauso nuo to, ar sutuoktiniai taikiai sutaria dėl santuokos nutraukimo ar vis dėlto tarp šalių egzistuoja ginčas. Visais atvejais rekomenduojame pasitarti su skyrybų advokatais, kurie rekomenduos lengviausią ir pigiausią santuokos nutraukimo būdą, paaiškins po kiek laiko galima skirtis ir kodėl svarbu atsižvelgti į įstatyme nustatytą skyrybų apribojimą – santuokos trukme, taip pat pateiks asmeninį skyrybų kainos pasiūlymą.

Pasitarti su advokatu ir galimai psichologu (toks greitas santuokos nutraukimas gali būti neapgalvotai skubotas). Jeigu specialistai taip pat sutinka, kad santuokos nutraukimas yra geriausia išeitis, tada yra du variantai – arba teikti teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo, arba pagyventi skyriumi tol, kol praeis vieneri metai ir tada jau teikti teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu.

Nuo abiejų sutuoktinių sutarties sudarymo ir pareiškimo teismui arba notarui pateikimo. Kilus klausimų – visada geriau tokius dokumentus patikėti parengti skyrybų advokatui.