Skyrybų dokumentai

Leiskite padėti spręsti klausimus, kuriais nesutariate su sutuoktiniu. Visuomet pasiūlysime tinkamą ir gerą sprendimo variantą bei atsakysime į rūpimus klausimus.

Atsižvelgiant į tai, kad santuokos nutraukimas yra galimas ir teismo keliu ir per notarą, kreipdamiesi į teismą sutuoktiniai neišvengiamai turi pateikti formalius, tam tikrus turinio ir formos reikalavimus atitinkančius skyryboms reikalingus dokumentus, o notarui turi būti pateikti kitokios formos dokumentai. Siekiant sklandaus ir greito skyrybų proceso, kokybiškas skyrybų dokumentų parengimas yra labai svarbus.

KOKIE DOKUMENTAI TEIKIAMI TEISMUI?

Skyrybų dokumentai gali būti skirstomi į tuos, kurių turinys priklauso nuo pasirinkto santuokos nutraukimo būdo (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu teisme tvarka, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu notarine tvarka, vieno sutuoktinio prašymu ar dėl sutuoktinio kaltės), bei tuos, kuriuos teismui būtina pateikti nepriklausomai nuo to, kokiu būdu santuoką ketinama nutraukti. Jeigu Jums kyla klausimas kokių dokumentų reikia skyryboms teisme ar pas notarą, maloniai prašome peržiūrėti toliau pristatomą informaciją.

Nutraukiant santuoką bendru sutuoktiniu sutikimu teisme tvarka, teismui turi būti pateikiamas bendras sutuoktinių prašymas nutraukti santuoką. Kartu su prašymu dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kurioje sutuoktiniai turi aptarti vaikų išlaikymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kitus klausimus, taip pat aptarti savo turtines teises ir pareigas. Teisės aktai reikalauja, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių neprieštarautų viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeistų sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų.

Pažymėtina, kad kartu su skyrybų dokumentais bendru sutarimu teismui turi būti pateikiami įrodymai, kad sutuoktiniai pranešė kreditoriams apie ketinimą nutraukti santuoką bei pateikė jiems sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių kopiją. Paprastai teismui pateikiami pašto siuntų lydraščiai, patvirtinantys informacijos kreditoriams išsiuntimą. Papildomai, siekiant sklandaus ir greito proceso, rekomenduotina kreditoriams ne tik pateikti santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartį, tačiau ir gauti jų sutikimus dėl sutartyje numatyto sutuoktinių finansinių įsipareigojimų pasidalijimo, bei pateikti šiuos sutikimus teismui. Tokiu atveju teismas nesiunčia atskirų paklausimų kreditoriams, kad išsiaiškintų jų poziciją, todėl skyrybų procesas būna greitesnis.

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu yra inicijuojamas pagal vieno sutuoktinio prašymą, kuriame turi būti nurodytas vienas iš įstatyme numatytų santuokos pagal vieno sutuoktinio prašymą nutraukimo pagrindų. Skyrybų dokumentuose teismui taip pat privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams.

Kuomet santuoka nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės, teismui turi būti teikiamas ieškinys. Tai plačiausio turinio dokumentas, kuriam keliami griežti turinio ir formos reikalavimai. Be bendrųjų reikalavimų, kuriuos turi atitikti procesiniai dokumentai, ieškinyje dėl santuokos nutraukimo turi būti nurodoma:

 • ieškovo ir atsakovo gimimo data ir vieta;
 • motyvai, dėl kurių paduodamas pareiškimas nutraukti santuoką;
 • jeigu sutuoktiniai turi vaikų, – duomenys apie vaikus (vardas, pavardė, gimimo data) ir reikalavimas dėl jų gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, jeigu jų gyvenamoji vieta ir išlaikymas nėra nustatytas tėvų susitarimu; jeigu vaikų gyvenamoji vieta ir išlaikymas yra nustatyti tėvų susitarimu, kartu su ieškiniu teismui turi būti pateikiamas šis susitarimas;
 • duomenys apie bendrą sutuoktinių turtą ir reikalavimas jį padalyti, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turtą yra pasidaliję notaro patvirtinta sutartimi arba kai sutuoktiniai dalintino turto neturi, taip pat reikalavimas dėl išlaikymo sutuoktiniui priteisimo arba nuoroda, jog išlaikymo nereikalaujama arba išlaikymas nustatytas šalių susitarimu;
 • duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad ieškovas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą;
 • nurodymas, kuo pasireiškia atsakovo kaltė dėl santuokos iširimo, taip pat atsakovo kaltę patvirtinantys įrodymai;
 • prašymas dėl to, kokios sutuoktinių pavardės turi būti po santuokos nutraukimo.

PAPILDOMI DOKUMENTAI TEISMUI

Be aukščiau paminėtų dokumentų, kurių turinys bei forma skiriasi priklausomai nuo to, kokiu būdu nutraukiama santuoka, papildomai teismui turi būti pateikiami šie skyrybų dokumentai:

 1. Santuokos liudijimo originalas. Pažymėtina, kad net ir tokiais atvejais, kai santuokos nutraukimo byla vedama elektroniniu būdu (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą), įpareigojimas pateikti santuokos liudijimo originalą gali būti realizuojamas pateikiant šį dokumentą vėliau, t. y. jau iškėlus civilinę bylą.
 2. Vaikų gimimo liudijimų kopijos, jeigu sutuoktiniai turi vaikų.
 3. Pažyma apie šeimos sudėtį, kurią išduoda VĮ „Registrų centro“ Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyrius. Pažymoje apie šeimos sudėtį pateikiama informacija apie asmens šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus.
 4. Pažyma apie turimą nekilnojamąjį turtą, kurią išduoda iš VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registras. Atkreiptinas dėmesys, kad pažyma yra reikalinga net ir tokiu atveju, kai sutuoktiniai nekilnojamojo turto neturi.
 5. Pažyma apie turimas transporto priemones, kurią išduoda VĮ „Regitra“. Ši pažyma taip pat yra reikalinga net ir tokiu atveju, kai sutuoktiniai transporto priemonių neturi.
 6. Pažymos apie gaunamas pajamas, kurias išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tais atvejais, kai santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio prašymu ar dėl sutuoktinio kaltės ir pareiškėjas neturi galimybės pateikti pažymos apie sutuoktinio pajamas, šis įpareigojimas nėra taikomas.
 7. Sutuoktinių finansinius įsipareigojimus kreditoriams patvirtinantys dokumentai, tokie kaip paskolų, lizingo sutartys, jeigu sutuoktiniai turi finansinių įsipareigojimų.
 8. Vedybų ar povedybinė sutartis, jeigu sutuoktiniai tokią yra sudarę.

Pateikus teismui dokumentus dėl santuokos nutraukimo, teismas vertina jų sudėtį priėmimo stadijoje. Jeigu teismas nustato, kad sutuoktiniai nepateikė dokumentų, kuriuos pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra būtina pateikti, teismas atsisako priimti dokumentus, nustatydamas terminą trūkumams pašalinti. Taigi sutuoktiniai, norėdami, kad skyrybų procesas būtų sklandus, prieš kreipiantis į teismą turi įgyvendinti ilgą pasiruošimo teismo procesui etapą, susijusį su reikalingų procesinių dokumentų parengimu bei būtinų dokumentų, pažymų, taip pat įrodymų surinkimu.

Reikalingus skyrybų dokumentus gali paruošti ir surinkti skyrybų advokatai. Klientams, kurie pasirinko mūsų skyrybų advokatus dėl atstovavimo viso santuokos nutraukimo proceso metu, skyrybų dokumentų parengimo kaina yra įskaičiuojama į bendrą iš anksto suderintą skyrybų paslaugų kainą. Klientams, kuriems reikalingi tik pavieniai skyrybų dokumentai ar tam tikras jų rinkinys, skyrybų dokumentų parengimo kaina derinama individualiai, tačiau prasideda nuo 79 EUR.

KOKIE DOKUMENTAI TEIKIAMI NOTARUI?

Nutraukiant santuoką bendru sutuoktiniu sutikimu notarine tvarka, notarui reikia pateikti:

 1. prašymą patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
 2. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektą;
 3. rašytinį patvirtinimą, kad sutuoktiniai negyvena daugiau nei metus santuokinio gyvenimo bei netvarko bendro ūkio;
 4. pranešimų kreditoriams (jeigu jų yra ir yra bendro dalintino turto) kopijas ir pranešimų išsiuntimą bei gavimą patvirtinančius dokumentus;
 5. rašytinį patvirtinimą, jog nepageidauja, kad jiems būtų skirtas terminas susitaikyti. Jei tokio pareiškimo nebus, notaras privalės pasiūlyti sutuoktiniams susitaikyti ir iki 6 mėnesių atidėti santuokos nutraukimą;
 6. santuokos liudijimą/santuokos sudarymą liudijantį išrašą;
 7. dokumentus patvirtinančius bendro turto įgijimą;
 8. dokumentus apie finansinius įsipareigojimus (jeigu jų yra);
 9. pareiškimą dėl kompensacijos nemokėjimo (kai nukrypstama nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo ir kompensacija nemokama).

Pažymime, jog pažymas iš VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro išrašus notaras gauna savarankiškai.

Reikalingus skyrybų dokumentus notarui gali paruošti ir surinkti skyrybų advokatai. Jums tik reikės pasirašyti dokumentus atvykstant fiziškai į notarų biurą, nuotoliniu būdu per eNotaras ar mišriu būdu.